ПРИСОЕ ПАК АД на 10.12.2020 г. подписа договор № BG16RFOP002-2.040-0433-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет изпълнение на проект „Подобряване на производствения капацитет в „Присое Пак“ АД“.

Проектът е свързан със закупуването и въвеждането в експлоатация на: Вертикален обработващ център – 1 бр. и Хоризонтален обработващ център – 1 бр.

Оборудването ще се закупи със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е 1 071 404.08 лв., от които 749 982.85 лв. безвъзмездна финансова помощ (637 485.42 лв. европейско и 112 497.43 лв. национално съфинансиране) и 321 421.23 лв. собствено съфинансиране.

Обща цел на проекта: Подобряване на производствения капацитет на „Присое Пак“ АД с цел повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал на компанията, чрез въвеждане на ново технологично оборудване.

 Специфични цели на проекта:

·        увеличаване на капацитета на производство;

·        оптимизиране на производствения процес;

·        разширяване на експортния потенциал;

·        подобряване качеството на произвежданите продукти;

 Резултати:

 ·        Подобрен производствен капацитет, в резултат на закупени и въведени в експлоатация високотехнологични и високопроизводителни активи

·        Подобрено качество на произвежданата продукция

·        Намаляване на себестойността на продукцията на компанията


–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Проект BG16RFOP002-2.040-0433-C01 „Подобряване на производствения капацитет в „Присое Пак“ АД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Присое Пак“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.