logo-EU

logo-program„ПРИСОЕ ПАК“ АД подписа договор BG16RFOP002-2.001-0992-C01 от 09.02.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подобряване на производствения капацитет в „ПРИСОЕ ПАК“ АД.

Проектът е свързан със закупуване и въвеждане в експлоатация на Струг с ЦПУ и Y­ос ­ 1 бр.; Уред за лазерно заваряване ­ 1 бр.; Универсална кръглошлифовъчна машина ­ 1 бр.; Нишкова ерозия ­ 1 бр. и Обемна ерозия ­ 1 бр.

С помощта на тези машини ще се постигне подобряване на производствения процес (като повишат точността и бързината на обработките, автоматизират дадени операции и намалят броя на операции за извършване на дадена обработка), повишаване на производителността и подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност. Новите ДМА ще са високотехнологични, автоматизирани и прецизни.

Оборудването ще се закупи със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на инвестицията е 1 172 991.44 лв., от които 749 893.43 лв. безвъзмездна финансова помощ и 423 098.01 лв. собствено съфинансиране.

Обща цел на проекта: Подобряване на производствения капацитет на „Присое Пак“ АД чрез въвеждане на ново технологично оборудване.

 Специфични цели на проекта:

  • Повишаване на ефективността на производствения процес на дружеството;
  • Намаляване на времето за изпълнение на поръчки;
  • Стартиране на износ на продукцията на компанията;
  • Подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на производствения процес;

Резултати:

1) Подобрен производствен процес, в резултат на закупени и въведени в експлоатация специализирани ДМА: Струг с ЦПУ и Y­ос ­ 1 бр.; Уред за лазерно заваряване ­ 1 бр.; Универсална кръглошлифовъчна машина ­ 1 бр.; Нишкова ерозия ­ 1 бр. и Обемна ерозия ­ 1 бр.
2) Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта;
3) Увеличен производствен капацитет на компанията;
4) Увеличена производителност;
5) Съкратено време за изпълнение на поръчки;
6) Увеличен брой нови клиенти, които дружеството може да привлече;
7) Повишено качество в следствие на повишената прецизност в обработките;
8) Подобрена точност на обработките
9) Подобряване на ефективността и ефикасността на производствения процес, в резултат на закупените и въведени в експлоатация: Струг с ЦПУ и Y­ос ­ 1 бр.; Уред за лазерно заваряване ­ 1 бр.; Универсална кръглошлифовъчна машина ­ 1 бр.; Нишкова ерозия ­ 1 бр. и Обемна ерозия ­ 1 бр.;
10) Повишаване на ефективността на производствените разходи;
11) Спестяване в размер на стомана;
12) Удължаване на жизнения цикъл на детайли/щанци/машини;
13) Намаление на производствения отпадък при операциите по шлифоване;
14) Намаление на разхода на материал при обемна ерозия;
15) Намаляване на използвания диелектрик

Тръжната документация може да бъде изтеглена от тук.

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––

 Проект  BG16RFOP002-2.001-0992-С01Подобряване на производствения капацитет в Присое Пак АД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Присое Пак АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО