„ПРИСОЕ ПАК“ АД подписа договор BG16RFOP002-3.001-0021-C01 от 15.11.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Повишаване на енергийната ефективност в ПРИСОЕ ПАК АД”.

Проектът е свързан със закупуване и въвеждане в експлоатация на Машина за високоскоростно фрезоване и координатно шлифоване – 1 бр.; Машина за фибер лазерно рязане – 1 бр.; Лентоотрезна машина – 1 бр. и Аргонов апарат за заваряване – 1 бр.

Машините са препоръчани като мерки за постигане на енергийни спестявания в резултат на проведено енергийно обследване, като чрез тях ще бъде постигнато повишаване на енергийната ефективност и разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект. Новите ДМА ще са високотехнологични, автоматизирани и прецизни.

Оборудването ще се закупи със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на инвестицията е 1 490 282.03 лв., от които 1 045 767.42 лв. безвъзмездна финансова помощ (888 902.31 лв. европейско и 156 865.11 лв. национално съфинансиране) и 444 514.61 лв. собствено съфинансиране.

Обща цел на проекта: Повишаване на конкурентоспособността и постигане на устойчив растеж на „Присое Пак” АД чрез доставка и въвеждане в експлоатация на нови високоенергоспестяващи машини, допринасящи за повишаване на енергийната ефективност на предприятието, устойчиво екологично развитие и намаляване на негативното въздействие върху околната среда.

Специфични цели на проекта:

 • Разширяване на производствения капацитет на „Присое Пак” АД;
 • Повишаване на енергийната ефективност и намаляване на енергоемкостта на компанията;
 • Намаляване на отделяните емисии въглероден диоксид при производство;
 • Подобряване на ресурсната ефективност на предприятието;
 • Намаляване на оперативните разходи на дружеството и на себестойността на продукцията и услугите;

 Резултати:

 • Доставени, монтирани и въведени в експлоатация Машина за високоскоростно фрезоване и координатно шлифоване – 1бр., Машина за фибер лазерно рязане – 1 бр., Лентоотрезна машина – 1 бр. и Аргонов апарат за заваряване – 1 бр.
 • Изпълнени всички мерки от енергийно обследване;
 • Заменяне на нискоенергийноефективни и стари вертикален машинен център – Mikromat 6A и обемна ерозийна машина AGIETRON, с нова и високоенергийноефективна Машина за високоскоростно фрезоване и координатно шлифоване;
 • По-гладки и прецизни обработки на повърхностите на продуктите на компанията;
 • Замяна на амортизирани Гилотина 3 мм и Гилотина 8 мм с нова Машина за фибер лазерно рязане;
 • Въвеждане на нова технология на рязане – фибер лазерна технология;
 • Оптимизиране на извършваните операции по разкрой;
 • Замяна на Механична ножовка МХ 250 и Механична ножовка с ръчно менгеме с Лентоотрезна машина;
 • Автоматизиране на операцията по разкрой на кръгли заготовки и шини;
 • Заменяне на заваряването с CO2 с аргон;
 • Рециклиране на бракувана продукция с Аргонов апарат за заваряване;

–––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––

Проект  BG16RFOP002-3.001-0021-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в ПРИСОЕ ПАК АД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Присое Пак АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.