На 10.04.2023 г. „ПРИСОЕ ПАК“ АД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-3.004-0809-С01 „Технологична модернизация в предприятието“ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез NextGenerationEU.

Присое Пак АД успешно премина одит за ресертифициране по стандарта за системи на управление на качеството ISO 9001: 2015 и системи за управление ISO 14001: 2015 и ISO 50001: 2018.

„ПРИСОЕ ПАК“ АД на 10.12.2020 г. подписа договор № BG16RFOP002-2.040-0433-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет изпълнение на проект „Подобряване на производствения капацитет в „Присое Пак“ АД“.

 

Покана за информационни дни в Присое Пак АД

Info days

 

Присое Пак АД успешно се сертифицира по стандарта за система на управление на енергията EN ISO 50001:2018.

Сертификат ISO_50001
Сертификат ISO_50001_en

Енергийна политика на Присое Пак АД.

Енергийна политика

Обявена е тръжна процедура във връзка с провеждането на тръжна процедура за избор на доставчик по процедура:  Енергийна ефективност за малките и средни предприятия по проект: Повишаване на енергийната ефективност в ПРИСОЕ ПАК АД

Присое Пак АД въведе система за управление на околната среда съгласно международния стандарт ISO EN 14001:2015.

 


Обявена е процедура „Избор с публична покана“ по договор „Подобряване на производствения капацитет в „ПРИСОЕ ПАК“ АД.


„ПРИСОЕ ПАК“ АД подписа договор BG16RFOP002-2.001-0992-C01 от 09.02.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подобряване на производствения капацитет в „ПРИСОЕ ПАК“ АД.


Присое Пак АД успешно премина одит за ресертифициране по стандарта за системи на управление на качеството ISO 9001:2015

Prisoe Pak-QM-bg
Prisoe Pak-QM-en

Политика по качеството